Home Keiko - Aikido Mei Shin

  • Hans-Peter Häderli, 6. Dan Shidoin
  • François Rosselet, 5. Dan Shidoin
  • Reto Deuber, 5. Dan Shidoin